แนะแนวการประกอบอาชีพโดยศิษย์เก...

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. - 15.00 น ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแนะแนวการประกอบอา...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลัก...

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาร...

โครงการบรรยายพิเศษ "เทคนิคการน...

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ "เทคนิคกา...

แนะแนวสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดยประธานฝ่ายสหกิจศึกษา ผศ. ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา ร่วมด้วยวิทยา...

โครงการ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวก...

ประมวลภาพจากโครงการ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย ครั้งที่ 1”วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น...

กิจกรรมพูดคุยระหว่างศิษย์เก่าแ...

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล ได้จัดกิจกรรมพูดคุยระหว่างศิษย์...

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Introducti...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดย ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา และ อาจารย์ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ ได้จัด โครง...

โครงการ "ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิ...

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพี่สู่น้อง" เพื่อให้นิสิตมีความเข้า...

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 256...

โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นโครงการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดให้มีขึ...