โครงการ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวก...

ประมวลภาพจากโครงการ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย ครั้งที่ 1”วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น...

กิจกรรมพูดคุยระหว่างศิษย์เก่าแ...

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล ได้จัดกิจกรรมพูดคุยระหว่างศิษย์...

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Introducti...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดย ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา และ อาจารย์ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ ได้จัด โครง...

โครงการ "ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิ...

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพี่สู่น้อง" เพื่อให้นิสิตมีความเข้า...

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 256...

โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นโครงการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดให้มีขึ...

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนศูนย์ ...

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญทองแดง 4 เหรียญจากการแข่งขัน คณิต...

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประมวลภาพงานปฐมนิเทศ

ประมวลภาพงานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563