Thai Chinese (Simplified) English

 

ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมทั้งหมดของภาควิชา ฯ ได้ที่ 

 

Facebook Page : Department of Mathematics Burapha University      


  
              
ประกาศ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
       
         เรื่อง  การจองใช้ห้องเรียนออนไลน์  ห้อง MA-106   อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์  (ชั้น 1)
              
         ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดทำระบบการจองคอมพิวเตอร์ของนิสิตสำหรับการเรียนออนไลน์
         ห้อง  MA-106  
ผ่านระบบปฎิทิน   
Google Calendar    ( คลิกดูวิธีการจองคอมพิวเตอร์ )
         โดยคลิกตามหมายเลขเครื่อง
ที่ท่านต้องการจะใช้งาน ดังนี้.. 

         หมายเลขเครื่อง COM-07         หมายเลขเครื่อง  COM-08        หมายเลขเครื่อง  COM-09    

         หมายเลขเครื่อง  COM-10        หมายเลขเครื่อง  COM-11        หมายเลขเครื่อง  COM-12       

         หมายเลขเครื่อง  COM-13        หมายเลขเครื่อง  COM-14        หมายเลขเครื่อง  COM-15       

         หมายเลขเครื่อง  COM-16        หมายเลขเครื่อง  COM-17        หมายเลขเครื่อง  COM-18       
 

         หมายเหตุ :    ขอให้นิสิตกรอก ชื่อ - สกุล  /  วัน - เวลา ที่ใช้ห้องให้ครบถ้วนตามหมายเลขเครื่องที่ท่านต้องการใช้งาน  


 ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์

 smile  สำเนาประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการสำหรับคณาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมใบสมัคร  


  


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ


ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร —> http://sci.buu.ac.th/scibuu/uploads/news/job-math.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัคร —> http://sci.buu.ac.th/scibuu/uploads/news/job-app.pdf

 


 

 กำหนดการคร่าว ๆ ของงาน AMM 2019

 

Deadline of Submission: 
• Abstract: 10 March 2019
• Full Paper for AMM 2019 Proceedings: 10 March 2019
• Full Paper for Publication Consideration (Thai Journal of Mathematics): 15 June 2019

 

Notification of Acceptance: 10 April 2019

Deadline of Registration Fee Payment: 19 April 2019

 

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของ AMM 2019 ได้ที่ Official website: http://amm2019.buu.ac.th

 smile เปิดรับสมัครแล้ว!!! นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ชื่อหลักสูตร ปริญญา สาขาวิชา รหัส
สาขาวิชา
รูปแบบ
การเรียน
ประเภทนิสิต จำนวน
ที่เปิดรับ
ระยะเวลา
การศึกษา
วันและเวลาที่เรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท)
วิธีการคัดเลือกสถานที่จัดสอบ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต M.Sc. คณิตศาสตร์ M3401 แผน ก
แบบ ก2
เต็มเวลา 5 2 ปี จันทร์ - ศุกร์
09.00-16.30
120,000 สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
ห้อง MA-103
อาคารคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต M.Sc. สถิติ M3410 แผน ก
แบบ ก2
เต็มเวลา 5 2 ปี เป็นไปตามที่
ภาควิชาคณิตศาสตร์
กำหนด
120,000 สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
ห้อง MA-103
อาคารคณิตศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. คณิตศาสตร์ D3401A แบบ 1.1 เต็มเวลา 3 3 ปี จันทร์ - ศุกร์
08.00-16.30
210,000 สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
ห้อง MA-103
อาคารคณิตศาสตร์
D3401B แบบ 2.1

ปฏิทินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะของ 3 หลักสูตรข้างต้น)

  • รอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
  • รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
  • รอบที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

เกณฑ์แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

ประเภทแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
1. BUU-GET 50 คะแนนขึ้นไป 60 คะแนนขึ้นไป
2. TOEFL iBT 42 คะแนนขึ้นไป 57 คะแนนขึ้นไป
3. IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป 5.5 คะแนนขึ้นไป
4. CU-TEP 45 คะแนนขึ้นไป 65 คะแนนขึ้นไป

ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ หรือ ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ให้ผู้เข้าศึกษาดำเนินการสอบให้ผ่านเกณฑ์ ภายใน 1 ปีการศึกษา

เอกสารอ้างอิง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

รายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา http://grd.buu.ac.th/wordpress/


smile   ขอประชาสัมพันธ์  แนวปฏิบัติในการใช้รถยนต์ของสำนักงานอธิการบดี   >>  บันทึกข้อความแนวปฏิบัติ   

ทั้งนี้สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการ  ขอใช้รถยนต์ได้ทางเว็ปไซต์ของกองอาคารสถานที่ 

http://building.buu.ac.th  และผู้ขอใช้รถยนต์สามารถแจ้งขอใช้รถยนต์
ออนไลน์ด้วยตัวเองในเว็ปไซต์

ระบบ  e-booking   http://buildinfo.buu.ac.th/new/index.php/m_login


หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันมีทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังภาพ

คลิกเพื่อเข้าชมรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร

   
 

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-3078
โทรสาร  0-3839-3496

 
 
ปฏิทินการจัดโครงการภาควิชาคณิตศาสตร์

_________________________________


   ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/สัมมนา  

              อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ 

Today 406
Yesterday510
This week 2335
Last week 2820
This month 12121
Last month 11569
All days 755394
Your IP10.5.1.62
Today2020-09-24
User Online 0
Guest Online 13