Thai Chinese (Simplified) English

ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ.2498 ขณะนั้นมีห้องพักอาจารย์อยู่ที่ชั้น 4 อาคารฟิสิกส์ หลังจากที่สำนักงานอธิการบดีย้ายไปยังอาคารภปร. แล้วได้มอบอาคารอำนวยการหลังเดิมให้กับภาควิชาคณิตศาสตร์
อาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังแรกที่ได้มีการวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา


ปัจจุบันภาควิชาคณิตศาสตร์มีอาจารย์ประจำทั้งหมด 34 คนและเจ้าหน้าที่ 2 คน เปิดสอน 6 หลักสูตร คือ
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติ
6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-3078
โทรสาร  0-3839-3496

ตารางกิจกรรมของภาควิชา และ ตารางการใช้ห้อง MA103, MA105, MA107, MA208, ห้องชมพู

Today 150
Yesterday418
This week 568
Last week 4015
This month 13545
Last month 10032
All days 226032
Your IP10.5.1.62
Today2017-06-26
User Online 0
Guest Online 18