Thai Chinese (Simplified) English

30221159 Calculus III

          ♥  ข้อสอบกลางภาคเทอม 1 ปี 58
          ♥  ข้อสอบปลายภาคเทอม 1 ปี 58
 302216 Calculus of Several Variables ของหลักสูตรเก่า


คลังข้อสอบกลางภาค

          ♥  เทอม 1 ปี 59
          ♥  เทอม 1 ปี 58
          ♥  เทอม 1 ปี 57
          ♥  เทอม 1 ปี 56
          ♥  เทอม 2 ปี 55
          ♥  เทอม 1 ปี 55
          ♥  summer ปี 55              

คลังข้อสอบปลายภาค

          ♥  เทอม 1 ปี 59
          ♥  เทอม 1 ปี 58
          ♥  เทอม 1 ปี 57
          ♥  เทอม 1 ปี 56          
          ♥  เทอม 2 ปี 55
          ♥  เทอม 1 ปี 55
          ♥  summer ปี 55


คลังข้อสอบ ODE

          ♥  ชุดที่ 1
          ♥  ชุดที่ 2
          ♥  ชุดที่ 3         
          ♥  ชุดที่ 4ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-3078
โทรสาร  0-3839-3496

 
 
ปฏิทินการจัดโครงการภาควิชาคณิตศาสตร์

_________________________________


   ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/สัมมนา  

              อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ 

Today 387
Yesterday510
This week 2317
Last week 2820
This month 12103
Last month 11569
All days 755376
Your IP10.5.1.62
Today2020-09-24
User Online 0
Guest Online 13