30221159 Calculus III

          ♥  ข้อสอบกลางภาคเทอม 1 ปี 58
          ♥  ข้อสอบปลายภาคเทอม 1 ปี 58
 302216 Calculus of Several Variables ของหลักสูตรเก่า


คลังข้อสอบกลางภาค

          ♥  เทอม 1 ปี 59
          ♥  เทอม 1 ปี 58
          ♥  เทอม 1 ปี 57
          ♥  เทอม 1 ปี 56
          ♥  เทอม 2 ปี 55
          ♥  เทอม 1 ปี 55
          ♥  summer ปี 55              

คลังข้อสอบปลายภาค

          ♥  เทอม 1 ปี 59
          ♥  เทอม 1 ปี 58
          ♥  เทอม 1 ปี 57
          ♥  เทอม 1 ปี 56          
          ♥  เทอม 2 ปี 55
          ♥  เทอม 1 ปี 55
          ♥  summer ปี 55


คลังข้อสอบ ODE

          ♥  ชุดที่ 1
          ♥  ชุดที่ 2
          ♥  ชุดที่ 3         
          ♥  ชุดที่ 4