Thai Chinese (Simplified) English
♥   สูตรอนุพันธ์และปริพันธ์

คลังข้อสอบกลางภาค

          ♥  เทอม 2 ปี 61
          ♥  เทอม 2 ปี 60
          ♥  เทอม 2 ปี 59
          ♥  เทอม 2 ปี 58
          ♥  เทอม 2 ปี 57
          ♥  เทอม 2 ปี 56
          ♥  เทอม 2 ปี 55
          ♥  เทอม 2 ปี 54
          ♥  เทอม 2 ปี 53
          ♥  เทอม 2 ปี 50
          ♥  เทอม 2 ปี 49 
 
                       


คลังข้อสอบปลายภาค

          ♥  เทอม 2 ปี 61
          ♥  เทอม 2 ปี 60
          ♥  เทอม 2 ปี 59
          ♥  เทอม 2 ปี 58
          ♥  เทอม 2 ปี 57
            เทอม 2 ปี 56
          ♥  เทอม 2 ปี 55          
          ♥  เทอม 2 ปี 54
          ♥  เทอม 2 ปี 50
          ♥  เทอม 2 ปี 49ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-3078
โทรสาร  0-3839-3496

 
 
ปฏิทินการจัดโครงการภาควิชาคณิตศาสตร์

_________________________________


   ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/สัมมนา  

              อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ 

Today 243
Yesterday187
This week 430
Last week 2081
This month 7397
Last month 14747
All days 765412
Your IP10.5.1.62
Today2020-10-26
User Online 0
Guest Online 7