Thai Chinese (Simplified) English

วิชา 30211759 Calculus for Economics

สําหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


ประมวลรายวิชา


คลังข้อสอบกลางภาค 


คลังข้อสอบกลางภาค 

  • เทอมต้น 2560

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-3078
โทรสาร  0-3839-3496

 
 
ปฏิทินการจัดโครงการภาควิชาคณิตศาสตร์

_________________________________


   ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/สัมมนา  

              อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ 

Today 195
Yesterday279
This week 474
Last week 1357
This month 1831
Last month 9549
All days 721097
Your IP10.5.1.62
Today2020-07-06
User Online 0
Guest Online 6