รายวิชา 302114 Calculus for health science

Course Description

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวส่วนโค้ง พื้นที่ผิว ลำดับและอนุกรม สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

Functions and graphs of functions, limit and continuity of functions, differentiation of algebraic functions and transcendental functions, applications of derivatives, equations of tangents and normals, differential, related rates, minimum and maximum values, minimum and maximum problems, indefinite integrals and applications, techniques of integration, integration by parts, integration by partial fractions, definite integrals, improper integrals, applications of definite integrals, areas, volume, arc length, surface area, sequence and series, introduction to differential equations.


คลังข้อสอบกลางภาค

♥ เทอม 1 ปี 2559
♥ เทอม 1 ปี 2558
♥ เทอม 1 ปี 2557
♥ เทอม 1 ปี 2556


คลังข้อสอบปลายภาค

♥ เทอม 1 ปี 2559
♥ เทอม 1 ปี 2558
♥ เทอม 1 ปี 2557
♥ เทอม 1 ปี 2556