Thai Chinese (Simplified) English

 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คืออะไร

           สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติเพื่อสังคมและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน (ชั่วคราว) นับเป็นระบบที่มีการผสมผสานระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริง (Work integrated Learning : WIL) ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่นิสิต

          การได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงาน (ชั่วคราว) ทำให้นิสิตได้รับประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่พบเจอและฝึกการสังเกต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นิสิตจะค้นพบศักยภาพที่แท้จริงและความต้องการด้านงานอาชีพชัดเจนมากขึ้น   นอกจากนี้กระบวนการสหกิจศึกษายังทำให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านสายอาชีพ เสริมสร้างทักษะ และพัฒนาศักยภาพของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงานทั่วไป และมีโอกาสได้งานทำมาก
2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา

ลักษณะงานสหกิจศึกษา

1. สถานประกอบการมอบหมายงานให้นิสิตเปรียบเหมือนเป็นพนักงานขององค์กร
2. สถานประกอบการกำหนดภาระหน้าที่และตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
3. นิสิตต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา
4. สถานประกอบการจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำกับนิสิตในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5. สถานประกอบการพิจารณามอบค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา
     1. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     2. วท.บ. สาขาวิชาสถิติ

ลำดับและขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา
     
ปีการศึกษา 2561

แผนการเรียนสำหรับนิสิตสหกิจศึกษา

     1. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

        สำหรับสถานประกอบการ
       สำหรับคณาจารย์

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-3078
โทรสาร  0-3839-3496

 
 
ปฏิทินการจัดโครงการภาควิชาคณิตศาสตร์

_________________________________


   ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/สัมมนา  

              อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ 

Today 210
Yesterday187
This week 397
Last week 2081
This month 7364
Last month 14747
All days 765379
Your IP10.5.1.62
Today2020-10-26