Thai Chinese (Simplified) English

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์


 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร คือ  “สามารถนำความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาและทักษะกระบวนการให้เหตุผลไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 4

1. ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล
2. ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์
3. ดร.ชาติไทย ไทยประยูร
4. อ.พรทิพย์ เกษมพิณ
5. ดร.จุฑารัตน์ คงสอน
6. ดร.ลี ศาสนพิทักษ์


1. ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล
2. ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์
3. ดร.ชาติไทย ไทยประยูร
4. อ.พรทิพย์ เกษมพิณ
5. ดร.จุฑารัตน์ คงสอน
6. ดร.ลี ศาสนพิทักษ์
7. ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม

8. ดร.รักพร ดอกจันทร์
9. ผศ.ดร.สมคิด  อินเทพ
10. ดร.ปรียานุช  เชื้อสุข
11. ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ
12. รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
13. ผศ.ดร.อรรณพ แก้วขาว
14. ผศ.ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช 
15. ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร
16. ดร.เดชชาติ สามารถ
1. ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร
2. ดร.ปรียานุช  เชื้อสุข
3. ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์
1. อ.พรทิพย์ เกษมพิณ
2. ผศ.ดร.อรรณพ แก้วขาว
3. ดร.ลี ศาสนพิทักษ์
1. ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล
2. ดร.ชาติไทย ไทยประยูร
1. ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช
2. ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม

โครงสร้างหลักสูตร

  1. จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
  2. ศึกษาเต็มเวลาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
  3. สำเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน
  2. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  3. นักคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงิน และ นักวางแผนการผลิตในโรงงาน

มคอ.2

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 (มคอ.1)

แผนการเรียนแบบปกติ           
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)          
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต          
ภาคปกติ ภาคพิเศษ          
30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
Contemporary Scientific Innovation
2(2-0-4) -              
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
Life Skill and Adolescent Health
2(2-0-4) 2(2-0-4)              
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
30211159 แคลคูลัส 1
Calculus I
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
30310159 เคมี 1
Chemistry I
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I
1(0-3-1) 1(0-3-1)              
30810059 ฟิสิกส์ 1
Physics I
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
  รวม (Total) 20 18          
                 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)          
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต          
ภาคปกติ ภาคพิเศษ          
30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
Contemporary Scientific Innovation
- 2(2-0-4)              
40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
Volunteer Spirit for Social Development
2(2-0-4) 2(2-0-4)              
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with ICT
3(2-2-5) -              
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English 
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
30211259 แคลคูลัส 2
Calculus II
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
30310259 เคมี 2 
Chemistry II
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
30310359 ปฏิบัติการเคมี 
Chemistry Laboratory
1(0-3-1) 1(0-3-1)              
30810159 ฟิสิกส์ 2 
Physics II
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 
Introductory Physics Laboratory I
1(0-3-1) -              
  รวม (Total) 19 17          
                 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)          
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต          
ภาคปกติ ภาคพิเศษ          
30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 
Introductory Physics Laboratory I
- 1(0-3-1)          
  รวม (Total) - 1          
                 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)          
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต          
ภาคปกติ ภาคพิเศษ          
77037859 การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม
ASEAN Living through Culture
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Arts and Creativity
2(2-0-4) 2(2-0-4)              
30221159 แคลคูลัส 3 
Calculus III
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
30224159 หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
31210059 สถิติเบื้องต้น
Elementary Statistics
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
302XXXXX วิชาเอกเลือก

วิชาที่แนะนำคือ
30220159 วิยุตคณิต
                Discrete Mathematics
3(X-X-X) 3(X-X-X)              
  รวม (Total) 17 17          
                 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)          
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต          
ภาคปกติ ภาคพิเศษ          
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Economics of Everyday Life
2(2-0-4) 2(2-0-4)              
30223159 พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
3(3-0-6) 3(3-0-6)              
88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
Introduction to Computer Programming
3(2-2-5) 3(2-2-5)              
302XXXXX วิชาเอกเลือก

วิชาที่แนะนำคือ
30224259 ทฤษฎีเซต

                Set Theory
3(X-X-X) 3(X-X-X)          
  รวม (Total) 17 17          
                 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)          
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต          
ภาคปกติ ภาคพิเศษ          
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with ICT
- 3(2-2-5)          
  รวม (Total) - 3          
                 
แผนการเรียนปกติ   แผนการเรียนสหกิจศึกษา
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคปกติ ภาคพิเศษ   ภาคปกติ ภาคพิเศษ
30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
Marine Science
2(2-0-4) 2(2-0-4)    30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
Marine Science
2(2-0-4) 2(2-0-4)
30234159 พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra
3(3-0-6) 3(3-0-6)    30234159 พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra
3(3-0-6) 3(3-0-6)
30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
3(2-2-5) 3(2-2-5)    30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
3(2-2-5) 3(2-2-5)
31231059 วิธีเชิงสถิติสำหรับคณิตศาสตร์
Statistical Methods for Mathematics
3(2-2-5) 3(2-2-5)   31231059 วิธีเชิงสถิติสำหรับคณิตศาสตร์
Statistical Methods for Mathematics
3(2-2-5) 3(2-2-5)
302XXXXX วิชาเอกเลือก

วิชาที่แนะนำคือ
30234259 ทฤษฎีจำนวน
                Number Theory
หรือ
30237159 การวิเคราะห์เวกเตอร์
                Vector Analysis
หรือ
88725059 ระบบฐานข้อมูล 1
                Database I
หรือ
88726059 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
                Web-based Application Development
3(X-X-X) 3(X-X-X)   302XXXXX วิชาเอกเลือก

วิชาที่แนะนำคือ
30234259 ทฤษฎีจำนวน
                Number Theory
หรือ
30237159 การวิเคราะห์เวกเตอร์
                Vector Analysis
หรือ
88725059 ระบบฐานข้อมูล 1
                Database I
หรือ
88726059 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
                Web-based Application Development
3(X-X-X) 3(X-X-X)
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 3(X-X-X)   XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 6(X-X-X) 6(X-X-X)
  รวม (Total) 17 17     รวม (Total) 20 20
                 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคปกติ ภาคพิเศษ   ภาคปกติ ภาคพิเศษ
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
3(3-0-6) 3(3-0-6)    99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
3(3-0-6) 3(3-0-6)
30225159 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์
Elementary Probability and Applications
3(3-0-6) 3(3-0-6)    30225159 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์
Elementary Probability and Applications
3(3-0-6) 3(3-0-6)
30230159 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex Variables 
3(3-0-6) 3(3-0-6)    30230159 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex Variables 
3(3-0-6) 3(3-0-6)
30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
3(3-0-6) 3(3-0-6)   30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
3(3-0-6) 3(3-0-6)
302XXXXX วิชาเอกเลือก

วิชาที่แนะนำคือ
30238259 คณิตศาสตร์การเงิน
                Mathematics of Finance
หรือ
30238459 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
                Graph Theory and Applications
หรือ
88627359 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล
                 Programming and Data Analysis
หรือ
88735059 ระบบฐานข้อมูล 2
                Database II
3(X-X-X) 3(X-X-X)    302XXXXX วิชาเอกเลือก

วิชาที่แนะนำคือ
30238259 คณิตศาสตร์การเงิน
                Mathematics of Finance
และ
30238459 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
            Graph Theory and Applications
หรือ
88627359 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล
                 Programming and Data Analysis
หรือ
88735059 ระบบฐานข้อมูล 2
                Database II
6(X-X-X) 6(X-X-X)
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 3(X-X-X)
   รวม (Total)  18  18    30249359 สัมมนา
Seminar
1(0-2-1) 1(0-2-1)
          30130159 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-cooperative Education
1(0-3-1) 1(0-3-1)
            รวม (Total) 20 20
                 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)   ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคปกติ ภาคพิเศษ   ภาคปกติ ภาคพิเศษ
30249359 สัมมนา
Seminar
1(0-2-1) 1(0-2-1)    30249559 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
6(0-18-9) 6(0-18-9)
302XXXXX วิชาเอกเลือก

วิชาที่แนะนำคือ
30242159 แคลคูลัสขั้นสูง
            Advanced Calculus
หรือ
30244159 ทอพอโลยีเบื้องต้น
            Introduction of Topology
หรือ
30248259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
            Partial Differential Equations
9(X-X-X) 9(X-X-X)       รวม (Total)  6  6
  รวม (Total) 10 10          
                 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)   ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต   รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
ภาคปกติ ภาคพิเศษ   ภาคปกติ ภาคพิเศษ
30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
Special Problems in Mathematics
3(0-9-0) 3(0-9-0)    30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
Special Problems in Mathematics
3(0-9-0) 3(0-9-0)
302XXXXX วิชาเอกเลือก

วิชาที่แนะนำคือ
30238359 คณิตศาสตร์ประกันภัย
             Mathematics of Insurance
หรือ
30243159 สำรวจเรขาคณิต
            Survey of Geometry
หรือ
30248159 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์
            Mathematical Modelling
หรือ
30248359 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น
           Introduction to Combinatoric
หรือ
88737559 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
                Web Design and Development
9(X-X-X) 9(X-X-X)   302XXXXX วิชาเอกเลือก

วิชาที่แนะนำคือ
30238359 คณิตศาสตร์ประกันภัย
             Mathematics of Insurance
หรือ
30243159 สำรวจเรขาคณิต
            Survey of Geometry
หรือ
30248159 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์
            Mathematical Modelling
หรือ
30248359 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น
            Introduction to Combinatorics
หรือ
88737559 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
                Web Design and Development

9(X-X-X) 9(X-X-X)
  รวม (Total) 12 12     รวม (Total) 12 12


หมวดวิชาเลือก ก.
นิสิตสามารถเลือกเรียนหมวดนี้ได้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
 

หมวดวิชาเลือก ข.
นิสิตสามารถเลือกเรียนหมวดนี้ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

30130159 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-1)  

31232059

การวิเคราะห์การถดถอย

3(3-0-6)

30220159 วิยุตคณิต  3(3-0-6)  

31232159

แผนแบบการทดลอง 1

3(3-0-6)

 30224259 ทฤษฎีเซต   3(3-0-6)  

31232359

สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์   

3(3-0-6)

 30234259  ทฤษฎีจำนวน  3(3-0-6)  

31233159

สถิติคณิตศาสตร์ 1     

3(3-0-6)

 30237159 การวิเคราะห์เวกเตอร์  3(3-0-6)  

31233259

สถิติคณิตศาสตร์  2    

3(3-0-6)

 30238259 คณิตศาสตร์การเงิน  3(3-0-6)  

31234059

การวิจัยดำเนินงาน 1     

3(3-0-6)

 30238359 คณิตศาสตร์ประกันภัย  3(3-0-6)  

31234159

การวิจัยดำเนินงาน 2    

3(3-0-6)

 30238459 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์  3(3-0-6)  

31235059

เทคนิคการชักตัวอย่าง   

3(3-0-6)

 30242159 แคลคูลัสขั้นสูง  3(3-0-6)  

31238059

การควบคุมคุณภาพ   

3(3-0-6)

 30243159 สำรวจเรขาคณิต  3(3-0-6)  

88510059

การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

2(1-2-3)

 30244159 ทอพอโลยีเบื้องต้น  3(3-0-6)  

88510459

หลักการโปรแกรม 

3(2-3-4)

 30248159 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6)  

88620159

หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 

3(2-2-5)

 30248259 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น  3(3-0-6)  

88621159

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

3(2-3-4)

 30249159 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์  3(3-0-6)  

88627359

หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

3(2-2-5)

 30249259 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6)  

88725059

ระบบฐานข้อมูล 1

3(2-3-4)

 30249559 สหกิจศึกษา  6(0-18-9)  

88726059

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ    

3(2-2-5)

       

88735059

ระบบฐานข้อมูล 2

3(2-2-5)

       

88737559

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

3(2-3-4)

 

จำนวนผู้เข้าชมข้อมูลหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 2561 จำนวนทั้งสิ้น free counter

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-3078
โทรสาร  0-3839-3496

 
 
ปฏิทินการจัดโครงการภาควิชาคณิตศาสตร์

_________________________________


   ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/สัมมนา  

              อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ 

Today 374
Yesterday510
This week 2304
Last week 2820
This month 12090
Last month 11569
All days 755363
Your IP10.5.1.62
Today2020-09-24
User Online 0
Guest Online 3