Thai Chinese (Simplified) English

Links ที่เกี่ยวข้อง

 


ทุนวิจัย / ทุนนำเสนอผลงาน / ทุนการศึกษา

 
 • ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 4 ประเภททุน ได้แก่
  1.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)         
  2.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)         
  3.ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)         
  4.ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)   
   

งานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แบ่งเป็น 3 สาขาหลัก
 • คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure mathematics)
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied mathematics) และสถิติ (Statistics)
 • คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Education)

ขอบเขตงานวิจัย

ผู้ทำวิจัย

รายละเอียดพอสังเขป

1. Pure Mathematics

1.1 Number Theory

ดร.วรพรรณ จันทร์ดี

ศึกษาสมบัติของ L-function เช่นRiemann Zeta function เพื่อนำไปสู่การหารากของฟังก์ชันเหล่านี้ ซึ่งยังเป็น conjecture ที่น่าสนใจ  

ดร.วศิน วิพิศมากูล

หาฟังก์ชันที่อินทิเกรตแล้วได้ค่าน้อยที่สุด ในบาง space โดยการแปลงเป็น matrix และหา determinant ที่น้อยที่สุด ของเมทริกซ์นั้น ซึ่งค่าที่ได้ออกมาเป็นจำนวนเต็ม

ผศ. ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์

ศึกษา Orbit Dirichlet Series สำหรับ power of maps ซึ่งเขียนได้ในรูป Riemann Zeta function

1.2 Fixed-Point (Logic and Foundations, Geometry, Topology)

ดร.อรรณพ แก้วขาว

ศึกษาการมีอยู่ของ Fixed-Point ของการส่งแบบ Cyclic

1.3 Analysis and Its Applications

ผศ. ดร.อารีรักษ์ ชัยวร

ศึกษา Measure บน Fock Space เน้นการหา compact operator ที่ invariant ภายใต้การหมุน

ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว

- ศึกษา order of growth ของ solution และสมบัติอื่นๆ ของ Painlevé  equations ซึ่งเป็นสมการ ODE ที่ประยุกต์ในงานวิศวกรรม เช่น

- ศึกษา Complex Algebraic Curve

ดร. สารัตน์ ศิลปวงษา

 

2. Applied mathematics and Statistics

 2.1 Probability and Statistics

ดร.รัชนิกร ชลไชยะ (minor)

ใช้ Fuzzy Logic ในการลดความคลุมเครือในการประมวลผลแบบสอบถาม

ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์

- พัฒนาวิธีทางสถิติที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางสถิติที่มีอยู่เดิม

- ประมาณค่าของประชากรจากการสุ่มตัวอย่าง

- สร้างโมเดลเพื่อหาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนที่ใช้ในการจัดการด้าน Logistics

อ.นพรัตน์ แป้นงาม

Experimental Design

ผศ. ดร.สาธินี เลิศประไพ

Multiple Criterion Decision Making ในปัญหาการจัดเรียงข้อมูลที่มีสมบัติต่างกัน

ผศ. ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร (major)

ประมาณการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ด้วย Poisson, Binomial, Negative Binomial, และ ผลรวมของตัวแปรสุ่ม

ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู

 

ผศ.ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์

 

ดร.พัชรี วงษ์เกษม

 

ผศ.ดร. อังคณา บุญดิเรก

 

ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ

 

ผศ.จตุภัทร เมฆพายัพ

 

2.2 Control Theory and Optimization

 

 

 

 

ผศ. ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร (minor)

หาตัวแบบของสินค้าคงคลัง ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู

 

ผศ.ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์

 

ดร.พัชรี วงษ์เกษม

 

ผศ.จตุภัทร เมฆพายัพ

 

2.3 Dynamical Systems and Ordinary Differential Equations

ผศ. ดร. อังคณา บุญดิเรก

Stochastic Cellular Automata กับการแพร่เชื้อมาลาเรียและภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง

ดร.จุฑารัตน์ คงสอน

สร้างระบบสมการ ODE ที่มี time delay เกี่ยวกับสารส่งผ่านในร่างกายที่อาจมีผลต่อการก่อมะเร็ง

ผศ.ดร. สหัทยา รัตนะมงคลกุล

 

2.4 Ordinary Differential Equations and Partial Differential Equations

 

 

ผศ. ดร.ดวงกมล ผลเต็ม (minor)

การหา semi-analytical solutions ของสมการเชิงอนุพันธ์ที่มี nonlinear term โดยวิธี Differential Transform, Adomian Decomposition และรูปแบบผสม

ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช

ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช

ศึกษาเงื่อนไขการลดรูปสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้นอันดับสองไปสู่อันดับหนึ่ง

อ.พรทิพย์ เกษมพิณ

2.5 NumericalAnalysis and Scientific Computing

ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์

พัฒนาวิธีเชิงตัวเลขของทุกๆปัญหาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น เวลาคำนวณลดลง, จำนวนฟังก์ชันในการคำนวณลดลง, จำนวนการวนซ้ำลดลง

ผศ. ดร.ดวงกมล ผลเต็ม (major)

Numerical Simulation ของเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดหัวใจโดยวิธี Finite Elements

ดร.รักพร ดอกจันทร์

หา Numerical Solutions ของ Differential Algebraic Equations ที่มี critical points ซึ่งประยุกต์ในงานวิศกรรมไฟฟ้าโดยวิธี BDF Method (Backward Differentiation Formula) และ Runge Kutta Method

ดร.สมคิด อินเทพ  

หา Numerical Solutions ของ Stochastic Differential Equations ที่มี nonlinear term

ผศ. ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล

Numerical Simulation ของFluid Flow ใน fuel cells โดยวิธี Finite Elements

2.6 Combinatorics

ผศ. ดร.สาธินี เลิศประไพ

 

ดร.วศิน วิพิศมากูล

 

2.7 Mathematics in Science and Technology

ผศ.ดร. อังคณา บุญดิเรก

 

ดร.จุฑารัตน์ คงสอน

 

ผศ. ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล

 

ผศ. ดร.ดวงกมล ผลเต็ม

 

3. Mathematics Education and Popularization of Mathematics 

 3.1 Mathematics Education

ผศ. ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล

พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อความคงทนในการเรียนรู้

ผศ.ดร. อังคณา บุญดิเรก

 

 

 

 

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-3078
โทรสาร  0-3839-3496

 
 
ปฏิทินการจัดโครงการภาควิชาคณิตศาสตร์

_________________________________


   ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/สัมมนา  

              อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ 

Today 218
Yesterday187
This week 405
Last week 2081
This month 7372
Last month 14747
All days 765387
Your IP10.5.1.61
Today2020-10-26
User Online 0
Guest Online 9