ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนิสิตที่เป็น YouTu...

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพาภายในมหาวิทยาลัยบ...

ประกาศวันที่ : 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝึก...

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงก...

ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : user