ประกาศการรับสมัครขอทุนการศึกษาแก่นิสิตนั...

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสมเด็จพระนา...

ประกาศวันที่ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : ศุภกฤต

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแต่งกา...

ด้วยกองกิจการนิสิต มีความประสงค์ขอส่ง (สำเนา) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ๐๖๙๘/...

ประกาศวันที่ : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : supakit

ขอเชิญชวนนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วม...

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพี่สู่น้องในรูปแบบ online ผ่าน MS-TEAMSกำหน...

ประกาศวันที่ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

มหาวิทยาลัยบูรพา เลื่อนกำหนดวันพิธีพระรา...

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ ได้ท...

ประกาศวันที่ : 6 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : ผู้ดูแลระบบ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-1...

ประกาศวันที่ : 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563, โดย : ผู้ดูแลระบบ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนิสิต ภาควิชาคณิตศ...

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนิสิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วม ”พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวัน...

ประกาศวันที่ : 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563, โดย : ผู้ดูแลระบบ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเรียนเชิญคณาจารย์และน...

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสา...

ประกาศวันที่ : 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563, โดย : ผู้ดูแลระบบ