ประกาศการรับสมัครขอทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิ...

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ๊ ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ มูลนิธิฯ ใคร่ขอประช...

ประกาศวันที่ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : ศุภกฤต

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพ...

ด้วยกองกิจการนิสิต มีความประสงค์ขอส่ง (สำเนา) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ๐๖๙๘/๒๕๖๔เรื่อง การแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสามารถดาวน์โหลด(สำเนา) ประกาศฯได้ที่เว็ปไซต์http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataRuleBy...

ประกาศวันที่ : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : supakit

ขอเชิญชวนนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ”ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพ...

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพี่สู่น้องในรูปแบบ online ผ่าน MS-TEAMSกำหนดการ9.00 - 9.15 น.รับชมวิดิทัศน์แนะนำสหกิจศึกษา9.15 - 10.00 น.อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาของทั้งสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจ10.00 - 11....

ประกาศวันที่ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

รางวัลวิทยานิพนธ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐภัทร แสงมาลา ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อินเทพ เป็นอา...

ประกาศวันที่ : 17 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : Araya

ทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระท...

การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบฯ (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีเว็บไซต์กองกิจการนิสิต

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : admin

ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ สำหรับคณาจารย์เพื่อนิสิต

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ อันนำไปสู่การเผยแพร่ศักยภาพทางด้านวิจัยและวิชาการ โดยคณาจารย์เป็นผู้เสนอขอรับทุนให้นิสิตระดับปริญญาตรีหรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังเอกสาร...

ประกาศวันที่ : 15 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 256...

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา2564 (หลักสูตร 3 ปี เรียน 3 ซัมเมอร์)ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 0126/2564 เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดั...

ประกาศวันที่ : 3 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : ศุภกฤต

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา2564 ระยะเวลาเปิดรับสมัครระหว่างวันที่2สิงหาคม -26ตุลาคม พ.ศ.2564 เปิดเรียน27พฤศจิกายน พ.ศ.2564 -ดูรายล...

ประกาศวันที่ : 3 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : admin

ขั้นตอนการร้องทุกข์

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์สามารถร้องทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ตามกระบวนการดังนี้

ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

กิจกรรม

กิจกรรมพูดคุยระหว่างศิษย์เก่าแ...

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล ได้จัดกิจกรรมพูดคุยระหว่างศิษย์...

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Introducti...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดย ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา และ อาจารย์ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ ได้จัด โครง...

โครงการ "ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิ...

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพี่สู่น้อง" เพื่อให้นิสิตมีความเข้า...