ขอเชิญชวนนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ”ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพ...

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพี่สู่น้องในรูปแบบ online ผ่าน MS-TEAMSกำหนดการ9.00 - 9.15 น.รับชมวิดิทัศน์แนะนำสหกิจศึกษา9.15 - 10.00 น.อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาของทั้งสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจ10.00 - 11....

ประกาศวันที่ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

มหาวิทยาลัยบูรพา เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำ...

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลและเพื่อควา...

ประกาศวันที่ : 6 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : ผู้ดูแลระบบ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่มหาวิทยาลัยบูรพาขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังประเมินสถานการณ์ และหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากได้ข้อสรุปเป็นประการใด มหาวิทย...

ประกาศวันที่ : 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563, โดย : ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศวันที่ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563, โดย : Araya

ทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระท...

การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบฯ (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีเว็บไซต์กองกิจการนิสิต

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : admin

ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ สำหรับคณาจารย์เพื่อนิสิต

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ อันนำไปสู่การเผยแพร่ศักยภาพทางด้านวิจัยและวิชาการ โดยคณาจารย์เป็นผู้เสนอขอรับทุนให้นิสิตระดับปริญญาตรีหรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังเอกสาร...

ประกาศวันที่ : 15 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 0164/2563 เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564ระยะเวลาการรับสมัครรอบที่ 1    ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563รอบที่ 2    ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท...

ประกาศวันที่ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

ขั้นตอนการร้องทุกข์

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์สามารถร้องทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ตามกระบวนการดังนี้

ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Introducti...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดย ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา และ อาจารย์ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ ได้จัด โครง...

โครงการ "ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิ...

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพี่สู่น้อง" เพื่อให้นิสิตมีความเข้า...

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 256...

โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นโครงการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดให้มีขึ...