ไม่พบข้อมูล

ขั้นตอนการร้องทุกข์

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์สามารถร้องทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ตามกระบวนการดังนี้

ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

ประกาศรายวิชา 31231159

การส่งปฏิบัติการย้อนหลังเมื่อนิสิตขาดเรียนอนุญาตให้นิสิตส่งปฏิบัติการย้อนหลังได้เฉพาะกรณีต่อไปนี้เท่านั้น1. นิสิตป่วยด้วยโรคโควิด ขอให้นิสิตส่งใบรับรองแพทย์หรือผลตรวจ ATK พร้อมใบลาป่วยมาให้อาจารย์ผู้สอนทันทีที่ทราบผลตรวจและก่อนวันที่มีเรียน โดยระบุให...

ประกาศวันที่ : 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : user

เฉลยปฏิบัติการ

https://sites.google.com/go.buu.ac.th/31231159/home

ประกาศวันที่ : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : admin

หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์)

สแกน QR-CODE หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

หลักสูตร วท.บ. (สถิติ)

สแกน QR- CODE หรือ คลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล)

สแกน QR-CODE หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

กิจกรรม

แนะแนวการประกอบอาชีพโดยศิษย์เก...

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. - 15.00 น ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแนะแนวการประกอบอา...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลัก...

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาร...

โครงการบรรยายพิเศษ "เทคนิคการน...

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ "เทคนิคกา...