การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภา...

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่เป็นไปตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ ความทราบแล้วนั้น ในการนี้ งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณ...

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565, โดย : user

ขั้นตอนการร้องทุกข์

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์สามารถร้องทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ตามกระบวนการดังนี้

ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์)

สแกน QR-CODE หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

หลักสูตร วท.บ. (สถิติ)

สแกน QR- CODE หรือ คลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล)

สแกน QR-CODE หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

หลักสูตร วท. ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

สแกน QR-CODE หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 28 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : Araya

กิจกรรม

แนะแนวการประกอบอาชีพโดยศิษย์เก...

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. - 15.00 น ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแนะแนวการประกอบอา...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลัก...

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาร...

โครงการบรรยายพิเศษ "เทคนิคการน...

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ "เทคนิคกา...