ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับป...

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการบริการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตระดับปริญ...

ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : user

รางวัลวิทยานิพนธ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐภัทร แสงมาลา ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อินเทพ เป็นอา...

ประกาศวันที่ : 17 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : Araya

ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา...

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 2564

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทิกานต์ มงคลนรกิจ โทร. 0-3810-3157 ต่อ 2 (ในวันและเวลาราชการ)E-mail : nantikarn.mo@go.buu.ac.th ...

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : Araya

ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ สำหรับคณาจารย์เพื่อนิสิต

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ  อันนำไปสู่การเผยแพร่ศักยภาพทางด้านวิจัยและวิชาการ โดยคณาจารย์เป็นผู้เสนอขอรับทุนให้นิสิตระดับปริญญาตรีหรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังเอกสา...

ประกาศวันที่ : 15 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : Araya

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์รอบที่ 2 วันที่ 19 มกราคม - 18 เมษายน 2565ดูรายละเอียดได้ที่ http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=38

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

ขั้นตอนการร้องทุกข์

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์สามารถร้องทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ตามกระบวนการดังนี้

ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

กิจกรรม

แนะแนวการประกอบอาชีพโดยศิษย์เก...

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. - 15.00 น ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแนะแนวการประกอบอา...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลัก...

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาร...

โครงการบรรยายพิเศษ "เทคนิคการน...

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ "เทคนิคกา...