ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนิสิตที่เป็น YouTuber หรือ Influencer

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการหาข้อมูลกลุ่มนิสิต ที่เป้น Y...

ประกาศวันที่ : 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับป...

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการบริการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตระดับปริญ...

ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : user

ขั้นตอนการร้องทุกข์

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์สามารถร้องทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ตามกระบวนการดังนี้

ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

ประกาศรายวิชา 31231159

การส่งปฏิบัติการย้อนหลังเมื่อนิสิตขาดเรียนอนุญาตให้นิสิตส่งปฏิบัติการย้อนหลังได้เฉพาะกรณีต่อไปนี้เท่านั้น1. นิสิตป่วยด้วยโรคโควิด ขอให้นิสิตส่งใบรับรองแพทย์หรือผลตรวจ ATK พร้อมใบลาป่วยมาให้อาจารย์ผู้สอนทันทีที่ทราบผลตรวจและก่อนวันที่มีเรียน โดยระบุให...

ประกาศวันที่ : 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : user

เฉลยปฏิบัติการ

https://sites.google.com/go.buu.ac.th/31231159/home

ประกาศวันที่ : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : admin

วท. บ. คณิตศาสตร์

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

หลักสูตร วท.บ. สถิติ

คลิกเพื่อเข้าเว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

หลักสูตร วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

คลิกเพื่อเข้าเว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

กิจกรรม

แนะแนวการประกอบอาชีพโดยศิษย์เก...

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. - 15.00 น ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแนะแนวการประกอบอา...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลัก...

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาร...

โครงการบรรยายพิเศษ "เทคนิคการน...

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ "เทคนิคกา...