พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562ช่วงระหว่างวันที่ 10 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565โดยผู้เข้าร่วมงานพิธี ฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดสามารถดูรายระเอียดการเข้ารับ ได้ที่https://graduate.buu.ac.th/

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

รางวัลวิทยานิพนธ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐภัทร แสงมาลา ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อินเทพ เป็นอา...

ประกาศวันที่ : 17 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : Araya

ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา...

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 2564

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทิกานต์ มงคลนรกิจ โทร. 0-3810-3157 ต่อ 2 (ในวันและเวลาราชการ)E-mail : nantikarn.mo@go.buu.ac.th ...

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : Araya

ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ สำหรับคณาจารย์เพื่อนิสิต

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ  อันนำไปสู่การเผยแพร่ศักยภาพทางด้านวิจัยและวิชาการ โดยคณาจารย์เป็นผู้เสนอขอรับทุนให้นิสิตระดับปริญญาตรีหรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังเอกสา...

ประกาศวันที่ : 15 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : Araya

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์รอบที่ 2 วันที่ 19 มกราคม - 18 เมษายน 2565ดูรายละเอียดได้ที่ http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=38

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 0199/2564 เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เปิดเรียนวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565เอกสารแนบหมายเลข 1ปฏิทินกา...

ประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : ผู้ดูแล

ขั้นตอนการร้องทุกข์

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์สามารถร้องทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ตามกระบวนการดังนี้

ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

กิจกรรม

โครงการ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวก...

ประมวลภาพจากโครงการ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย ครั้งที่ 1”วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น...

กิจกรรมพูดคุยระหว่างศิษย์เก่าแ...

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล ได้จัดกิจกรรมพูดคุยระหว่างศิษย์...

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Introducti...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดย ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา และ อาจารย์ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ ได้จัด โครง...