ชื่อ อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103038
อีเมล apisit.buu@gmail.com
ชื่อ ดวงกมล ผลเต็ม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103099
อีเมล duangkamolp@buu.ac.th
ชื่อ เดชชาติ สามารถ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103046
อีเมล detchat.sa@buu.ac.th
ชื่อ ชาติไทย ไทยประยูร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103038
อีเมล chatthai@buu.ac.th
ชื่อ บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103048
อีเมล boonyong@buu.ac.th
ชื่อ รักพร ดอกจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​​​
โทร 038103047
อีเมล rakporn@buu.ac.th
ชื่อ วรวิมล เจริญทัมมะสถิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103049
อีเมล ankana@go.buu.ac.th
ชื่อ วริน วิพิศมากูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103037
อีเมล wasinv@buu.ac.th
ชื่อ สมคิด อินเทพ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103176
อีเมล intep@buu.ac.th
ชื่อ สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103099
อีเมล sahattay@buu.ac.th
ชื่อ สาธินี เลิศประไพ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103099
อีเมล satineel@buu.ac.th
ชื่อ สินีนาฏ ศรีมงคล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103176
อีเมล sineenart@buu.ac.th
ชื่อ เสาวรส ศรีสุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร 038103046
อีเมล saowaros@go.buu.ac.th
ชื่อ อรรณพ แก้วขาว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103036
อีเมล tor_idin@buu.ac.th
ชื่อ อภิชาติ เนียมวงษ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103081
อีเมล apichat@buu.ac.th
ชื่อ อารยา วิวัฒน์วานิช
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103176
อีเมล arayawi@buu.ac.th
ชื่อ อารีรักษ์ ชัยวร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103047
อีเมล areerak@buu.ac.th
ชื่อ จุฑารัตน์ คงสอน
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.​​
โทร 038103037
อีเมล jutarat_k@go.buu.ac.th
ชื่อ บัณฑิตา ฉัตรเท
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.​​
โทร 038103048
อีเมล bunthita@buu.ac.th
ชื่อ ปรียานุช เชื้อสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.​​
โทร 038103048
อีเมล preeyanuch.ch@buu.ac.th
ชื่อ พัชรวดี พูลสำราญ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.​​
โทร 038103048
อีเมล patcharp@buu.ac.th
ชื่อ ภคินกร พูนพายัพ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.​​
โทร 038103099
อีเมล phakhinkon.ph@go.buu.ac.th
ชื่อ ลี ศาสนพิทักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.​​
โทร 038103037
อีเมล Lee.sa@buu.ac.th
ชื่อ กิดาการ สายธนู
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103080
อีเมล ksaithan@buu.ac.th
ชื่อ คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103049
อีเมล kanint@buu.ac.th
ชื่อ จตุภัทร เมฆพายัพ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103080
อีเมล jatupat@buu.ac.th
ชื่อ บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103081
อีเมล bumrungsak@buu.ac.th
ชื่อ ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร 038103080
อีเมล preeyarat@buu.ac.th
ชื่อ พัชรี วงษ์เกษม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103049
ชื่อ วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103046
อีเมล vanida@buu.ac.th
ชื่อ อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​​
โทร 038103047
อีเมล apisak@buu.ac.th
ชื่อ นพรัตน์ แป้นงาม
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038103038
อีเมล noparatk@buu.ac.th
ชื่อ ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038103036
อีเมล pattara@go.buu.ac.th
ชื่อ ลภัสรดา สิงห์สมบูรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.​​
โทร 038103036
อีเมล lapasrada.si@buu.ac.th