ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

            

        ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ.2498 ขณะนั้นมีห้องพักอาจารย์อยู่ที่ชั้น 4 อาคารฟิสิกส์ หลังจากที่สำนักงานอธิการบดีย้ายไปยังอาคารภปร. แล้วได้มอบอาคารอำนวยการหลังเดิมให้กับภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังแรกที่ได้มีการวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา


ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์มีอาจารย์ประจำทั้งหมด 33 คนและเจ้าหน้าที่ 2 คน เปิดสอน 4 หลักสูตร คือ

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์