หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 1. รายวิชาในกลุ่มสารสนเทศ ดาวน์โหลด
 2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO 2564) ดาวน์โหลด
 4. แผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 5. แนะนำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 6. รายละเอียด และแผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 7. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 8. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

 1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 3. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. website หลักสูตร ดาวน์โหลด
 2. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ) ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

 1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ฉบับย่อ) ดาวน์โหลด
 2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 3. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปิดหลักสูตร)]

 1. แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (.doc) ดาวน์โหลด
 2. แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (PDF) ดาวน์โหลด
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ดาวน์โหลด
 2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 3. แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (.doc) ดาวน์โหลด
 4. แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (PDF) ดาวน์โหลด
 5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ดาวน์โหลด