หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 1. มคอ.2 แบบย่อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 2. มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 3. รายละเอียด และแผนการเรียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 4. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 5. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

 1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 3. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

 1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 2. แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (.doc) ดาวน์โหลด
 3. แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (PDF) ดาวน์โหลด
 4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ดาวน์โหลด

ประกาศ ข้อบังคับ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 (ใช้กับนิสิตทุกรหัส) ดาวน์โหลด
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2555 (ใช้กับนิสิตทุกรหัส) ดาวน์โหลด

ประกาศ ข้อบังคับ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 - 2558

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558 (ใช้กับนิสิตทุกรหัส) ดาวน์โหลด
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2555 (ใช้กับนิสิตทุกรหัส) ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552

 1. สำหรับนิสิตภาคปกติ (มีการแก้ไขตามระเบียบ ฯ ฉบับที่ 16 ที่แนบท้ายมาด้วย) ดาวน์โหลด
 2. สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (มีการแก้ไขตามระเบียบ ฯ ฉบับที่ 13 ที่แนบท้ายมาด้วย) ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปิดหลักสูตร)

 1. แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (.doc) ดาวน์โหลด
 2. แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (PDF) ดาวน์โหลด
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลด